Gebruiksvoorwaarden - Camping Asterix Bredene

Bredene
Ga naar de inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer
Deze website werd ontworpen door CyberDan (amateur webmaster zonder winstoogmerk) in opdracht van Camping Asterix NV.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende voorwaarden.

1.  Algemeen:

Door verder te surfen op deze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden alsook CyberDan's gegevens- en cookiebeleid. Surf dus niet verder als je je hiermee niet akkoord verklaart.

2.  Inhoud van de website:

CyberDan besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website's en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op CyberDan's website beschikbaar zijn worden echter verstrekt zonder enige verbintenis. CyberDan behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer CyberDan verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan CyberDan via webmaster@cyberdan.be overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op CyberDan's websites. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze website of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computer virussen. CyberDan kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

3.  Links:

CyberDan's websites kunnen ook hyperlinks naar andere websites bevatten. CyberDan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar één van CyberDan's websites.

4. Verbintenissen van de gebruiker:

Bij de toegang tot en het gebruik van de website verbind je je er uitdrukkelijk toe om:

  • de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je normalerwijze geen toegang hebt;
  • de informatie getoond op deze website noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren;
  • geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden.

5. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht:

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, software, handelsmerken en andere merken, die via de website worden toegankelijk gemaakt, zijn eigendom van Camping Asterix NV of de eigendom van anderen die hun toestemming gegeven hebben om deze op CyberDan's websites te publiceren. De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CyberDan of de eigenaar van deze website domeinnaam. Niets van wat op CyberDan's websites staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

6. Juridische informatie:

Je vindt op deze pagina “Disclaimer” een overzicht van de juridische documenten die voor jou van belang kunnen zijn:

  • Wettelijke vermeldingen,
  • Gebruiksvoorwaarden,
  • Gegevensbeleid,
  • Beleid inzake cookies,
  • Enz...

7.  Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank:

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van CyberDan's websites zijn exclusief onderworpen aan een bevoegde Belgische rechtbank, zonder afbreuk te doen aan de rechten die u zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van uw domicilie binnen de EU.

Deze pagina werd laatst gewijzigd 01 november 2020.
© Camping Asterix NV | Duinenstraat 200, 8450 Bredene | + 32 495 56 54 54 |
Terug naar de inhoud